The ‘we’ versus the ‘I’ in a job interview

door | 19 april 2024

I would like to address the ‘we’ versus the ‘I’ in a job interview.  Very often candidates find it hard to speak about what ’they’ did – the ‘I’ – but there are easy ways to help you here.  Check it out!

OVER Merlijn

Met Musical Minutes breng ik twee elementen samen:

muziek en persoonlijke ontwikkeling.

Al meer dan 20 jaar heb ik een carrière in zowel muziek als HR en persoonlijke ontwikkeling. Muziek is voor mij essentieel omdat het zo’n sterke verbindende kracht is; werken met mensen en hen helpen met hun loopbaanontwikkeling staat aan de basis van hoe ik mijn HR werk benader.

Het idee voor Musical Minutes ontstond uit mijn improvisatiesessies tijdens workshops, waar ik samenvatte wat er was gebeurd in een muzikale piano-improvisatie.  Het waren de ‘musical minutes’ van die gebeurtenis.

In mijn werk voor de internationale gemeenschap in talent acquisition vind ik het essentieel om uit te zoeken wat mensen werkelijk drijft en motiveert.  Voor mij gaat het erom ervoor te zorgen dat de mensen met wie ik werk het gevoel hebben dat ze worden gezien om wie ze zijn en op welke plek en rol ze het beste kunnen bijdragen, met echte voldoening.

Ik geniet van de combinatie van werken als componist en muzikant, als coach en HR-professional. Beide hebben elkaar verrijkend effect. Met de coaching en het Passie Profiel breng ik zowel muziek als coaching samen. Hiermee is het mijn oprechte wens om bij te dragen aan het leven van mensen, hen te helpen hun doel te vinden, en hen muzikaal in beweging te brengen, als begeleider van hun persoonlijke reis.

ABOUT MERLIJN

Musical Minutes was founded

to merge and combine two elements: music and personal development.

For over 20 years I have had a career in both music as well as HR and personal development. Music for me is essential as it is such a strong connective force; working with people and helping them with their career development is at the core of how I approach my HR work.

The idea for musical minutes arose from my improvisation sessions at workshops, where I summarised what had happened in a musical piano improvisation. They were the ‘musical minutes’ of that event.

Whilst working for the international community in talent acquisition I find it imperative to find out what actually drives and motivates people and to make sure they feel that they are seen for who they are and where they can contribute best, with fulfilment.

I enjoy the combination of working both as a composer and musician, as well as coach and HR professional. The both have an enriching effect, and with the Passion Profile coaching, I bring both music and coaching together. With this combination it is my sincere wish to contribute to peoples lives, to help them find their purpose, and to musically move them, to the benefit of their personal journey.